نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

پل‌های جدید فلزی اصفهان
الف: 4000
ب: 7800
ج: 6000
د: 900000+ فولادی سنگین: 450000+ نئوپرن:1000dcm3
شهرداری اصفهان
هگزا


( 1395 )
اصفهان