نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان
الف: 19500+ نیلینگ: 5800m
ب: 5500
ج: 17,350
د: اسکلت فلزی: 1,375,000 + میلگرد: 341,500
اداره مهندسی واملاک بانک تجارت
شرکت سرمایه گذاری وساختمانی تجارت
93,000,000,000

( 1390 )
اصفهان