نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

پل بتني روگذر بزرگراه امام خميني‌(ره) فاز سوم (طول پل 5 کیلومتر)
الف: 22000
ب: 55000
ج: 110000
د: 8.000.000
شهرداري اصفهان
هگزا
188.000.000.000

( 1388 )
اصفهان