نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

سيتي سنتر اصفهان
الف: -
ب: 48000
ج: 170000
د: 880000
شركت پرستيژلند ايران
E.P.C(کرانه)
223،750،000،000

( 1388 )
اصفهان