نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

ايستگاه و توقفگاه مترو پاسداران
الف: 140000
ب: 25000
ج: 41،570
د: 3،800،000
سازمان قطارشهري اصفهان و حومه
بادبند
100,000,000,000

( 1386 )
اصفهان