نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

پل بتني روگذر بزرگراه امام خميني‌(ره) اصفهان فاز دوم
الف: 21500
ب: 32000
ج: 40000
د: 4200000
شهرداري اصفهان
هگزا
85،000،000،000

( 1386 )
اصفهان