نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

طـرح تكميل خط سوم كارخانه سيمان سپاهان
الف: 108000
ب: 13000
ج: 23000
د: 1150000
شركت سيمان سپاهان
سانو
24.700.000.000

( 1385 )
اصفهان