نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

پل بتني روگذر خيابان امام خميني(ره) اصفهان فازاول
الف: 60000
ب: 70000
ج: 150000
د: 9000000
شهرداري اصفهان
هگزا
147.000.000.000

( 1385 )
اصفهان