نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

كارخانه 2000تني سيـمان سـاروج
الف: 140000
ب: 60000
ج: 100000
د: 6659000
شركت سيمان ساروج
سانو
112.000.000.000

( 1384 )
اصفهان