نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

كارخانه 3300تني سيـمان سپاهـان
الف: 50000
ب: 40000
ج: 45000
د: 4000000
شركت سيمان سپاهان
داهه
78.000.000.000

( 1383 )
اصفهان