نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

تقاطع غير همسطح ميدان دفاع مقدس
الف: 260000
ب: 35000
ج: 60000
د: 4000000
شهرداري اصفهان
هگزا
40.000.000.000

( 1381 )
اصفهان