نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

تـونـل متــروشمالي اصفهان و دوايستگاه چمران ومدرس
الف: 400000
ب: 41000
ج: 84000
د: 3200000
قطار شهري اصفهان‌ وحومه
هگزا
23.500.000.000

( 1379 )
اصفهان