نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

پروژه اكــريليــك جـديـد
الف: 200000
ب: 25000
ج: 45000
د: 2000000
شركت ‌پلي‌اكريل ‌ايران
سازه
18.120.000.000

( 1375 )
اصفهان