نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

مجموعه پلـــهاي غــــــديـــــــر
الف: 100000
ب: 54000
ج: 120000
د: 6200000
شهرداري اصفهان
هگزا
20.000.000.000

( 1374 )
اصفهان