نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

منبـــــــع آب 70000مترمكعبي‌ وساختمانهاي جنبي
الف: 200000
ب: 14000
ج: 30000
د: 930000
200000
سازمان‌‌ آب منطقه اي اصفهان
1.400.000.000

( 1372 )
اصفهان