نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

مـــركـز ‌پســت ‌مكانيزه اصفـــهان
الف: 60000
ب: 20000
ج: 60000
د: 1600000
شركت‌پست جمهوري اسلامي‌ايران
داهه
3.800.000.000

( 1371 )
اصفهان