نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

مـــــنـابـــــع‌ آب مجتمع فولاد مباركه
الف: 7000
ب: 3000
ج: 5500
د: 220000
مجتمع فولاد مبارکه
ایرتیک
721.000.000

( 1374 )
اصفهان