نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

تقاطع غير همسطح سه راهي مبــــــاركه مجتمع‌فولاد‌مبــــاركه
الف: 2600000
ب: 45000
ج: 70000
د: 2350000
مجتمع فولاد مبارکه
ریل بندر
2.000.000.000

( 1371 )
اصفهان