نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

زيرگذر سه‌راهي‌ مباركه مجتمع‌فولاد مباركه
الف: 80000
ب: 10000
ج: 5000
د: 250000
مجتمع فولاد مبارکه
ریل بندر
501.000.000

( 1371 )
اصفهان