نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

بـــلوار پمــــپ‌خـانـه ‌و ســاختمـان تخليــه مواد‌ مجتمع‌ فولاد‌ مباركه
الف: 600000
ب: 32000
ج: 50000
د: 900000
مجتمع فولاد مبارکه
ریل بندر
1.950.000.000

( 1370 )
اصفهان