نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

بلوار انبارها‌ مجتمع‌فولاد‌مباركه
الف: 75000
ب: 28000
ج: 90000
د: 2000000
مجتمع ‌فولاد مباركه
ریل بندر
2.300.000.000

( 1370 )
اصفهان