نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

خاكبرداري‌ وخاكريزي درياچه‌هاي‌پساب ‌مجتمع ‌فولاد مباركه
الف: 3550000
ب: -
ج: -
د: -
مجتمع فولاد مبارکه
ایرتیک
1.500.000.000

( 1369 )
اصفهان