نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

تعميرگاه ‌‌‌ترانسفورماتور وانبـــاردريــافــــت‌ مجتمع فـــولاد مبــــاركــــه
الف: 18000
ب: 4500
ج: 5000
د: 220000
مجتمع فولاد مبارکه
ايرتيك
300.000.000

( 1370 )
اصفهان