نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

رختكن‌هاي ‌پناهگاه‌ دار وساختمان ‌مديريت ‌پرسنلي‌‌مجتمع ‌فولاد ‌مباركه (4 دستگاه)
الف: 39000
ب: 11000
ج: 26000
د: 1420000
مجتمع فولاد مبارکه
فردانو
1.500.000.000

( 1370 )
اصفهان