نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

مركز مخابـرات ‌باغ‌ فيض ‌استـان‌ اصفهان
الف: 21000
ب: 4000
ج: 10000
د: 400000
شرکت مخابرات ایران
اداره ساختمان مخابرات اصفهان
460.000.000

( 1369 )
اصفهان