نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

تعميرگاه ‌ديزلي و محوطه‌سازي‌ پمپ‌ بنـــزين‌‌مجتمـع ‌فولاد‌مبـاركــــه
الف: 90000
ب: 12000
ج: 11000
د: 450000
مجتمع فولاد مبارکه
ریل بندر
350.000.000

( 1369 )
اصفهان