نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

كـارخــانجـات‌ صنـايع‌ دفـــاع
الف: 2400
ب: 6000
ج: 3300
د: 686000
صنایع دفاع اصفهان
صنایع دفاع اصفهان
120.000.000

( 1369 )
اصفهان