نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

محوطه‌سازي‌مجتمع ‌صنعتي‌7 تير
الف: 4000
ب: 4000
ج: 4578
د: 20000
مجتمع هفتم تیر
مجتمع هفتم تیر
60.000.000

( 1368 )
اصفهان