نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

09 مجتمع‌ صنعتي‌7 تير( كــارخــانجــــات ‌وزاغه‌هاي‌ مهمات )
الف: 370000
ب: 7000
ج: 17000
د: 500000
مجتمع هفتم تیر
مجتمع هفتم تیر
450.000.000

( 1368 )
اصفهان