نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

07 مجتمع‌ صنعتي‌7تير(كارخانجات)
الف: 155000
ب: 15000
ج: 20000
د: 1300000
مجتمع هفتم تیر
مجتمع هفتم تیر
800.000.000

( 1367 )
لصفهان