نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

20 ‌دستگاه‌ زاغه ‌مهمات بتن‌آرمه‌ با ‌جاده ‌سازي
الف: 180000
ب: 5000
ج: 4900
د: 320000
صنايع‌ دفاع ‌اصفهان
صنايع‌ دفاع ‌اصفهان
200.000.000

( 1366 )
اصفهان