نام پروژه
مقادیر کار:
الف: عملیات خاکی و سنگبری m3
ب: عملیات بتن ریزی m3
ج: عملیات قالب بندی m2
د: کارهای فلزی (میلگرد) kg
کارفرما
مشاور
مبلغ قرارداد (ریال)

(سال قرارداد)
محل انجام کار

مجموعه تجاري، تفريحي و خدماتي مركز مبادلات مجموعه سيتي سنتر اصفهان
الف: 12000
ب: 24000
ج: 60000
د: 2000000
پرستي‍ژ‍لند ايران
آداك سپاهان
PC+F

( 1393 )
اصفهان

ساخت سازه اسكلت بتني برج 27 طبقه اداري پروژه مركز مبادلات مجموعه سيتي سنتر اصفهان
الف: 6200
ب: 29000
ج: 111000
د: 4300000
پرستيژلند ايران
آداك سپاهان
قرارداد PC+F

( 1393 )
اصفهان

ساخت سازه اسكلت بتني برج 27 طبقه مسكوني پروژه مركز مبادلات مجموعه سيتي سنتر اصفهان
الف: -
ب: 25000
ج: 95000
د: 4000000
پرستیژلند ایران
آداك سپاهان
قرارداد PC+F

( 1392 )
اصفهان

ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان
الف: 19500+ نیلینگ: 5800m
ب: 5500
ج: 17,350
د: اسکلت فلزی: 1,375,000 + میلگرد: 341,500
اداره مهندسی واملاک بانک تجارت
شرکت سرمایه گذاری وساختمانی تجارت
93,000,000,000

( 1390 )
اصفهان

مجموعه سالن های مرکز همایش های بین المللی اصفهان
الف: خاکی:250,000 + سنگبری: 410,000
ب: 85,000
ج: 135,000
د: میلگرد: 7,000,000 + اسکلت فلزی:83,00,000 + اسپیس فریم: 400,000
شهرداری اصفهان
ATKINS
500,000,000,000

( 1390 )
اصفهان

زيرگذر و پاركينگ خيابان باغ گلدسته
الف: 110000
ب: 25470
ج: 22600
د: 1856000
شهرداری اصفهان
هگزا
65,000,000,000

( 1389 )
اصفهان

ايستگاه و توقفگاه مترو پاسداران
الف: 140000
ب: 25000
ج: 41،570
د: 3،800،000
سازمان قطارشهري اصفهان و حومه
بادبند
100,000,000,000

( 1386 )
اصفهان

سيتي سنتر اصفهان
الف: -
ب: 48000
ج: 170000
د: 880000
شركت پرستيژلند ايران
E.P.C(کرانه)
223،750،000،000

( 1388 )
اصفهان

پل بتني روگذر بزرگراه امام خميني‌(ره) فاز سوم (طول پل 5 کیلومتر)
الف: 22000
ب: 55000
ج: 110000
د: 8.000.000
شهرداري اصفهان
هگزا
188.000.000.000

( 1388 )
اصفهان

پل بتني روگذر بزرگراه امام خميني‌(ره) اصفهان فاز دوم
الف: 21500
ب: 32000
ج: 40000
د: 4200000
شهرداري اصفهان
هگزا
85،000،000،000

( 1386 )
اصفهان

طـرح تكميل خط سوم كارخانه سيمان سپاهان
الف: 108000
ب: 13000
ج: 23000
د: 1150000
شركت سيمان سپاهان
سانو
24.700.000.000

( 1385 )
اصفهان

پل بتني روگذر خيابان امام خميني(ره) اصفهان فازاول
الف: 60000
ب: 70000
ج: 150000
د: 9000000
شهرداري اصفهان
هگزا
147.000.000.000

( 1385 )
اصفهان

كارخانه 2000تني سيـمان سـاروج
الف: 140000
ب: 60000
ج: 100000
د: 6659000
شركت سيمان ساروج
سانو
112.000.000.000

( 1384 )
اصفهان

كارخانه 3300تني سيـمان سپاهـان
الف: 50000
ب: 40000
ج: 45000
د: 4000000
شركت سيمان سپاهان
داهه
78.000.000.000

( 1383 )
اصفهان

تقاطع غير همسطح ميدان دفاع مقدس
الف: 260000
ب: 35000
ج: 60000
د: 4000000
شهرداري اصفهان
هگزا
40.000.000.000

( 1381 )
اصفهان

تـونـل متــروشمالي اصفهان و دوايستگاه چمران ومدرس
الف: 400000
ب: 41000
ج: 84000
د: 3200000
قطار شهري اصفهان‌ وحومه
هگزا
23.500.000.000

( 1379 )
اصفهان

پروژه اكــريليــك جـديـد
الف: 200000
ب: 25000
ج: 45000
د: 2000000
شركت ‌پلي‌اكريل ‌ايران
سازه
18.120.000.000

( 1375 )
اصفهان

مجموعه پلـــهاي غــــــديـــــــر
الف: 100000
ب: 54000
ج: 120000
د: 6200000
شهرداري اصفهان
هگزا
20.000.000.000

( 1374 )
اصفهان

مــركـز‌ پست‌ مكانيزه شيراز
الف: 60000
ب: 20000
ج: 60000
د: 1600000
شركت‌پست جمهوري اسلامي‌ايران
داهه
2.400.000.000

( 1373 )
شیراز

منبـــــــع آب 70000مترمكعبي‌ وساختمانهاي جنبي
الف: 200000
ب: 14000
ج: 30000
د: 930000
200000
سازمان‌‌ آب منطقه اي اصفهان
1.400.000.000

( 1372 )
اصفهان

مـــركـز ‌پســت ‌مكانيزه اصفـــهان
الف: 60000
ب: 20000
ج: 60000
د: 1600000
شركت‌پست جمهوري اسلامي‌ايران
داهه
3.800.000.000

( 1371 )
اصفهان

مـــــنـابـــــع‌ آب مجتمع فولاد مباركه
الف: 7000
ب: 3000
ج: 5500
د: 220000
مجتمع فولاد مبارکه
ایرتیک
721.000.000

( 1374 )
اصفهان

تقاطع غير همسطح سه راهي مبــــــاركه مجتمع‌فولاد‌مبــــاركه
الف: 2600000
ب: 45000
ج: 70000
د: 2350000
مجتمع فولاد مبارکه
ریل بندر
2.000.000.000

( 1371 )
اصفهان

زيرگذر سه‌راهي‌ مباركه مجتمع‌فولاد مباركه
الف: 80000
ب: 10000
ج: 5000
د: 250000
مجتمع فولاد مبارکه
ریل بندر
501.000.000

( 1371 )
اصفهان

بـــلوار پمــــپ‌خـانـه ‌و ســاختمـان تخليــه مواد‌ مجتمع‌ فولاد‌ مباركه
الف: 600000
ب: 32000
ج: 50000
د: 900000
مجتمع فولاد مبارکه
ریل بندر
1.950.000.000

( 1370 )
اصفهان

بلوار انبارها‌ مجتمع‌فولاد‌مباركه
الف: 75000
ب: 28000
ج: 90000
د: 2000000
مجتمع ‌فولاد مباركه
ریل بندر
2.300.000.000

( 1370 )
اصفهان

مركز‌مخابرات ‌بزرگمهر استان اصفهان
الف: 15000
ب: 4000
ج: 10000
د: 400000
شركت مخابرات ‌ايران
اداره ‌ساختمان ‌مخابرات ‌اصفهان
700.000.000

( 1371 )
اصفهان

خاكبرداري‌ وخاكريزي درياچه‌هاي‌پساب ‌مجتمع ‌فولاد مباركه
الف: 3550000
ب: -
ج: -
د: -
مجتمع فولاد مبارکه
ایرتیک
1.500.000.000

( 1369 )
اصفهان

تعميرگاه ‌‌‌ترانسفورماتور وانبـــاردريــافــــت‌ مجتمع فـــولاد مبــــاركــــه
الف: 18000
ب: 4500
ج: 5000
د: 220000
مجتمع فولاد مبارکه
ايرتيك
300.000.000

( 1370 )
اصفهان

رختكن‌هاي ‌پناهگاه‌ دار وساختمان ‌مديريت ‌پرسنلي‌‌مجتمع ‌فولاد ‌مباركه (4 دستگاه)
الف: 39000
ب: 11000
ج: 26000
د: 1420000
مجتمع فولاد مبارکه
فردانو
1.500.000.000

( 1370 )
اصفهان

مركز مخابـرات ‌باغ‌ فيض ‌استـان‌ اصفهان
الف: 21000
ب: 4000
ج: 10000
د: 400000
شرکت مخابرات ایران
اداره ساختمان مخابرات اصفهان
460.000.000

( 1369 )
اصفهان

تعميرگاه ‌ديزلي و محوطه‌سازي‌ پمپ‌ بنـــزين‌‌مجتمـع ‌فولاد‌مبـاركــــه
الف: 90000
ب: 12000
ج: 11000
د: 450000
مجتمع فولاد مبارکه
ریل بندر
350.000.000

( 1369 )
اصفهان

كـارخــانجـات‌ صنـايع‌ دفـــاع
الف: 2400
ب: 6000
ج: 3300
د: 686000
صنایع دفاع اصفهان
صنایع دفاع اصفهان
120.000.000

( 1369 )
اصفهان

پروژه ‌سايت10‌مجتمع صنعتي‌ 7تير (كــارخانجات)
الف: 25000
ب: 3500
ج: 6000
د: 500000
مجتمع هفتم تیر
مجتمع هفتم تیر
180.000.000

( 1368 )
اصفهان

محوطه‌سازي‌مجتمع ‌صنعتي‌7 تير
الف: 4000
ب: 4000
ج: 4578
د: 20000
مجتمع هفتم تیر
مجتمع هفتم تیر
60.000.000

( 1368 )
اصفهان

09 مجتمع‌ صنعتي‌7 تير( كــارخــانجــــات ‌وزاغه‌هاي‌ مهمات )
الف: 370000
ب: 7000
ج: 17000
د: 500000
مجتمع هفتم تیر
مجتمع هفتم تیر
450.000.000

( 1368 )
اصفهان

07 مجتمع‌ صنعتي‌7تير(كارخانجات)
الف: 155000
ب: 15000
ج: 20000
د: 1300000
مجتمع هفتم تیر
مجتمع هفتم تیر
800.000.000

( 1367 )
لصفهان

20 ‌دستگاه‌ زاغه ‌مهمات بتن‌آرمه‌ با ‌جاده ‌سازي
الف: 180000
ب: 5000
ج: 4900
د: 320000
صنايع‌ دفاع ‌اصفهان
صنايع‌ دفاع ‌اصفهان
200.000.000

( 1366 )
اصفهان