آغاز نصب ستون های سالن اصلی مرکز همایش های بین المللی

 

 نصب اولین ستون های سالن اصلی مرکز همایش های بین المللی شهر اصفهان با توجه به ویژگی خاص سازه ای که با ارتفاع ۵۰ متر از نوع قطعات فلزی  و به شکل منحنی می باشد آغاز شده است، پیچیدگی و مشخصات فنی سازه فلزی سالن اصلی مرکز همایش های بین المللی شهر اصفهان، این طرح را در کشور به یکی از  پروژه های عمرانی خاص در کشور تبدیل کرده است .