اتمام عملیات ساخت سازه پارکینگ و فونداسیون سازه اصلی مرکز همایش های بین المللی اصفهان

با اتمام عملیات ساخت سازه بتنی پارکینگ و فونداسیون سازه اصلی و ساختمان های جنبی  سالن اصلی  مرکز همایش های بین المللی اصفهان توسط شرکت دقیق پیشرفت فیزیکی پروژه به بیش از 40 درصد  رسیده است و تا چند روز آینده نصب ستون های  سازه اصلی  شروع خواهد شد.

1390/11/22