آغاز عملیات اجرایی پل فلزی اصفهان
انتخاب شرکت دقیق به عنوان برترین پیمانکار استان اصفهان در سال 93
شروع عمليات ساخت پروژه مجموعه برج هاي 17 طبقه مسكوني آبشار اصفهان
شروع عملیات ساخت سازه بتنی برجهای دوقلو 27 طبقه مسکونی و اداری مرکز مبادلات مالی مجموعه سیتی سنتر اصفهان
امضای موافقتنامه ساخت اسکلت بتنی برج های مسکونی و مرکز مبادلات مالی مجموعه سیتی سنتر اصفهان با شرکت پرستیژلند ایران
تکمیل 100 درصدی سازه بتنی و اسکلت فلزی سالن اصلی مرکز همایش های بین المللی اصفهان
تکمیل اسکلت فلزی نیمکره مركزهمايش هاي بين المللي اصفهان
اتمام عملیات ساخت و نصب سازه فلزی سالن های جنبی مرکز همایشهای بین المللی اصفهان
پیشرفت 96 درصدی عملیات بتنی پروژه مرکز همایشهای بین المللی اصفهان
انتخاب پروژه سازه بتنی پارت1 سیتی سنتر اصفهان شرکت دقیق به عنوان طرح بتنی برتر سال 91
انتخاب شرکت دقیق به عنوان برترین پیمانکاراستان اصفهان در سال 90 از طرف استانداری اصفهان و انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی اصفهان
آغاز نصب ستون های سالن اصلی مرکز همایش های بین المللی
آغاز نصب ستون های پروژه ساختمان سرپرستی بانک تجارت استان اصفهان
اتمام عملیات ساخت سازه پارکینگ و فونداسیون سازه اصلی مرکز همایش های بین المللی اصفهان
اتمام عمليات ساخت و تحویل موقت پروژه پارکینگ و زیرگذر خیابان باغ گلدسته
تحویل زمین و آغاز عملیات اجرایی پروژه ساختمان مدیریت شعب بانک تجارت استان اصفهان
اتمام عملیات ساخت و تحویل موقت ایستگاه و توقفگاه قدس مترو اصفهان
شروع بتن ریزی فونداسیون پارکینگ سالن های اجلاس سران اصفهان
پیشرفت 95 درصدی پروژه پارکینگ و زیرگذر خیابان باغ گلدسته
شروع عملیات خاکبرداری پد سالن های کنفرانس پروژه مجموعه سالن سران کشورها در اصفهان