پروژه تقاطع غيرهمسطح دفاع مقدستقاطع پل 300 و پل 200 از بالاتقاطع پل 300 و پل 200 ازپايينپل300درحال ساخت و200 تكميل شدهغلاف‌گذاری‌جهت‌جاسازي‌کابل‌در پلهاي 100و200و300عمليات پيش تنيدگی کابل های پل 100و200و300تقاطــع غيــر همسطح دفــاع مقــدستونــل زيـــرگـــذرقسمتي از پلهاي 100 و 200 و 300قسمتي از پلهاي 100 و 200 و 300