مجموعه پل‌هاي غدير اصفهانقطعات صندوقه‌اي پيش ساخته روي پد بتني با قالب مخصوصمتحرك كه درابتدا و انتهاي عكسها بصورت قرمز مشخص شدهقطعه صفر كه حدود 72 تن وزن دارد وباجراثقال 140 تن در حال بارگيري وسپس نصب مي باشد.


مجمـوعـه پلهــاي غـديـر

كشيدن آب از فونداسيون و ريختن بتن آناجـراي عمليـات شمـع ريزي

صندوقه هاي پل طره كه در حال بارگيري از روي پد بتني وانتقال به محل دپوي قطعات ميباشد.مجمـوعـه پلهــاي غـديـرسر ستونها وتيرهاي نصب شده ودر حال نصبسر ستونها وتيرهاي نصب شده ودر حال نصبنماي از قسمت طره اي پل


مجموعـه پلهـاي غديـرنمـــائـــي از مجموعه پلهاي غديرنمائي ازقسمت پيش ساخته مجمـوعه پلهـاي غديـرمجموعــه پلهـاي غديـر عكـس هوائـي