متروی اصفهان

نماي داخلي تونل قطعات شمـــاره 1 و 2 و 3 و 5 و7كـارگاه توليـــــد قطعـات پيش ساخت كه‌در 8 ساعت توليـد و سپس دپـو ميشود

تونل U-WALL از قطعه شماره 5نصب‌ستونهاي‌پيش‌ساخته تونل‌تا 15 تن‌وزن‌و14متر طولايستگاههاي چمــران ومـدرسنصب ستونهاي پيش ساخته ايستگاه مترو اصفهان بابيش از 20 تن وزن و14 متر طولنصـب ستونهــاي تونــلحفــاري تونــلاصفهــان كارگــاه ساخت قطعات پيش ساخته در 8ساعت باكليه تجهيزات كنترل وساخت و بارگيري