عضویت ها
1-      عضویت در انجمن شرکتهای ساختمانی ایران
2-      عضویت در انجمن شرکتهای راه سازی ایران
3-      عضویت در انجمن شرکتهای ساختمانی استان اصفهان
4-      عضویت در انجمن بتن ایران ICI