رتبه
شرکت دقیق دارای رتبه های :
پایه یک رشته ساختمان
 پایه یک رشته راه و ترابری
 پایه پنج رشته صنعت و معدن
 پایه پنج رشته تاسیسات و تجهیزات می‌باشد .