دیدگاه و رسالت شرکت
رسالت و دیدگاه این شرکت در سه مورد خلاصه می‌گردد:
1- مدیران شرکت دقیق علاقمند به ساخت بناهای مهم همانند ساختمانهای صنعتی بزرگ، پلهای بزرگ، راهها، تونلها، مخازن و سد و ...  می‌باشند که به یادگار بماند و ما را از شرکتهای خارجی بی نیاز نمايد.
2- به کار گماردن هر چه بیشتر افراد در کلیه رشته ها و استفاده از متخصصین و نیروهای کارآمد ایرانی در کشور عزیزمان ایران می باشد.
3- این شرکت امیدوار است بتواند در اقتصاد کشور عزیزمان گامهای موثری بردارد و كارآفرين باشد.